مقالات مرتبط

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 مراحل ساخت پکیج های تصفیه فاضلاب                             انواع میکرو اورگانیسم در پکیج تصفیه فاضلاب

  انواع روشهای تصفیه فاضلاب                                              پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

روشهای بازیابی و استفاده مجدد از پساب                            بازیافت و استفاده مجدد از آب

تصفیه فاضلاب کشتارگاه                                                    کاربرد ازن در ضدعفونی آب استخرهای شنا

طراحی سپتیک تانک                                                         فرآیندهای لجن فعال

فناوری نانو در تصفیه آب                                                     تصفیه فاضلاب صنعتی

انعقاد و لخته سازی                                                          تصفیه فاضلاب بهداشتی

حذف فلزات سنگین با استفاده از گیاه پالایی                         تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

انعقاد و بهینه سازی آن تصفیه آب                                        راهبری و نگهداری تصفیه خانه

کنترل pH فاضلاب های صنعتی                                            تصفیه فاضلاب داروسازی

تعاریف DO، COD، BOD، کدورت، دما، نسبت F/M                   تصفیه فاضلاب دامداری

شاخص های راهبری در فرآیند لجن فعال                               تصفیه فاضلاب بیمارستانی

راهبری و نگهداری تاسیسات تصفیه خانه                              تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

روشهای حذف فسفر از فاضلاب                                           عوامل موثر بر فرآیند انعقاد

کاربرد ازن در تصفیه و گندزدایی آب                                       فرآیند لجن فعال

کاربرد ازن در ضدعفونی آب استخرهای شنا                           حذف کروم از فاضلاب صنعتی

فرآیندهای لجن فعال                                                         تصفیه بیولوژیکی فاضلابهای صنعتی

آشغالگیر                                                                        فرآیند اسمز معکوس (RO)

فرآیند IFAS                                                                     صفحات فیلتر پرس

فرآیند UASB                                                                   آشغالگیر های چنگک پیستونی  

حذف کادمیوم از فاضلاب صنعتی                                         ضدعفونی با پرتو فرابنفش (UV)

پارامترهای فرآیندی تصفیه فاضلاب                                      انواع منابع آب و آلاینده های احتمالی آنها

راهبری و نگهداری تاسیسات تصفیه خانه                             فرآیندهای اکسیداسیون و احیاء

روشهای حذف فسفر از فاضلاب                                         تصفیه فاضلاب حاوی سیانور

کاربرد ازن در تصفیه و گندزدایی آب                                     تصفیه بی هوازی فاضلاب

تصفیه فاضلاب آبکاری                                                      فیلتر شنی کند

سختی آب                                                                    تصفیه فاضلاب صنایع نساجی

تصفیه فاضلاب صنایع نوشابه سازی                                   فیلتر شنی تند

تصفیه فاضلاب تولید شوینده                                             فرآیندهای رشد چسبیده

کنترل کف در مخزن هوادهی                                            پیش تصفیه دستگاه اسمز معکوس (RO)

رشد نامطلوب ارگانیسم های رشته ای در لجن فعال            فرآیند لجن فعال به روش هوادهی دو مرحله ایی (AB)

کنترل مشکل حجیم شدن لجن (بالکینگ)                          غلظت توده بیولوژیکی(MLSS) در مخزن هوادهی

نانو فیلتراسیون                                                            هضم هوازی لجن

میزان تولید فاضلاب بهداشتی                                         نیتریفیکاسیون

نوسان های مقدار فاضلاب                                             قابلیت تجزیه پذیری بیولوژیکی فاضلاب

یکنواخت سازی فاضلاب                                                تصفیه فاضلاب صنایع تولید روغن نباتی

اثرات فیزیکی تخیله فاضلاب خام به محیط زیست               اوتروفیکاسیون

تصفیه مقدماتی فاضلاب                                               نوترینت های مکمل در تصفیه فاضلاب صنعتی

 انواع سیستم های هوادهی                                        جدا سازی فلزات سنگین از محلول های آبی

 حذف فلز سنگین مس از فاضلاب صنعتی با استفاده از پوست سیب زمینی

 استفاده از پوست انار به عنوان يک جاذب براي حذف سرب I و مس II از محلول آبي

انواع سیستم های هوادهی                                         کنترل اکسيژن محلول

نيازهاي اکسيژني در تصفیه فاضلاب                               انواع ناخالصی های موجود در آب

نرم کردن آب به وسیله ترسیب                                      صدمات ناشی از ناخالصی های آب

میکروبیولوژی فاضلاب                                                  عوامل موثر در رشد بیولوژیکی

سن لجن                                                                  نسبت غذا به میکرو اورکانیسم (F/M)

کاهش غلظت فاضلاب های صنعتی                               عوامل موثر بر کارکرد فیلترهای شنی

فرآیند IDEA                                                              لاگون های هوادهی

فرآیند الکتروشیمیائی برای تجزیه آلاینده های آلی در فاضلاب

مشکلات جلبک ها در منابع آب                                    برکه تثبیت فاضلاب

کربن فعال                                                                زلاساز پولساتور (pulsator)

واحد اختلاط سریع (Flash Mixer)                                 واحد پیش‌ ته‌ نشینی

انتخاب فرایندهای تصفیه بر پایه کیفیت آب خام               نوترینت های مکمل در تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه مقدماتی فاضلاب                                             اوتروفیکاسیون

 كاربرد لجن حاصل از فرآیندهای تصفیه فاضلاب در كشاورزي

 گزینه های دفع پساب تصفیه شده در مواقع عدم نیاز به استفاده برای آبیاری کشاورزی

روش های آبیاری با پساب

 دانه گیر