مقالات مرتبط

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

   

فرآیند لجن فعال                                                               حذف کروم از فاضلاب صنعتی

فرآیندهای لجن فعال                                                         تصفیه بیولوژیکی فاضلابهای صنعتی

آشغالگیر                                                                        فرآیند اسمز معکوس (RO)

فرآیند IFAS                                                                     صفحات فیلتر پرس

فرآیند UASB                                                                   آشغالگیر های چنگک پیستونی  

حذف کادمیوم از فاضلاب صنعتی                                         ضدعفونی با پرتو فرابنفش (UV)

پارامترهای فرآیندی تصفیه فاضلاب                                      انواع منابع آب و آلاینده های احتمالی آنها

فرآیندهای اکسیداسیون و احیاء

روشهای حذف فسفر از فاضلاب                                         تصفیه فاضلاب حاوی سیانور                               

تصفیه فاضلاب آبکاری                                                     سختی آب                                                                   

تصفیه فاضلاب صنایع نوشابه سازی

فرآیندهای رشد چسبیده

کنترل کف در مخزن هوادهی                                            پیش تصفیه دستگاه اسمز معکوس (RO)

رشد نامطلوب ارگانیسم های رشته ای در لجن فعال            فرآیند لجن فعال به روش هوادهی دو مرحله ایی (AB)

کنترل مشکل حجیم شدن لجن (بالکینگ)                          غلظت توده بیولوژیکی(MLSS) در مخزن هوادهی

نانو فیلتراسیون                                                            هضم هوازی لجن

میزان تولید فاضلاب بهداشتی                                         نیتریفیکاسیون

نوسان های مقدار فاضلاب                                             قابلیت تجزیه پذیری بیولوژیکی فاضلاب

یکنواخت سازی فاضلاب                                                تصفیه فاضلاب صنایع تولید روغن نباتی

اثرات فیزیکی تخیله فاضلاب خام به محیط زیست               اوتروفیکاسیون

نوترینت های مکمل در تصفیه فاضلاب صنعتی

 انواع سیستم های هوادهی                                        جدا سازی فلزات سنگین از محلول های آبی

 حذف فلز سنگین مس از فاضلاب صنعتی با استفاده از پوست سیب زمینی

 استفاده از پوست انار به عنوان يک جاذب براي حذف سرب I و مس II از محلول آبي

 کنترل اکسيژن محلول

نيازهاي اکسيژني در تصفیه فاضلاب                               انواع ناخالصی های موجود در آب

نرم کردن آب به وسیله ترسیب                                      صدمات ناشی از ناخالصی های آب

میکروبیولوژی فاضلاب                                                  عوامل موثر در رشد بیولوژیکی

سن لجن                                                                  نسبت غذا به میکرو اورکانیسم (F/M)

کاهش غلظت فاضلاب های صنعتی                               عوامل موثر بر کارکرد فیلترهای شنی

فرآیند IDEA                                                              لاگون های هوادهی

فرآیند الکتروشیمیائی برای تجزیه آلاینده های آلی در فاضلاب

مشکلات جلبک ها در منابع آب                                    برکه تثبیت فاضلاب

کربن فعال                                                                زلاساز پولساتور (pulsator)

واحد اختلاط سریع (Flash Mixer)                                 واحد پیش‌ ته‌ نشینی

انتخاب فرایندهای تصفیه بر پایه کیفیت آب خام               نوترینت های مکمل در تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه مقدماتی فاضلاب                                             اوتروفیکاسیون

 كاربرد لجن حاصل از فرآیندهای تصفیه فاضلاب در كشاورزي

 گزینه های دفع پساب تصفیه شده در مواقع عدم نیاز به استفاده برای آبیاری کشاورزی

روش های آبیاری با پساب

 دانه گیر

 بازیافت و استفاده مجدد از آب                                             

 کاربرد ازن در ضدعفونی آب استخرهای شنا

 طراحی سپتیک تانک                                                      

 فناوری نانو در تصفیه آب                                                    

 انعقاد و لخته سازی                                                         

حذف فلزات سنگین با استفاده از گیاه پالایی     

 فرآیندهای لجن فعال