طراحی و اجرای انواع فرآیند های تصفیه فاضلاب
طراحی و اجرای انواع فرآیند های تصفیه آب
تامین تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب
راهبری و نگهداری انواع تصفیه خانه های آب و فاضلاب
طراحی و ساخت انواع پکیج های پیش ساخته تصفیه فاضلاب
طراحی و ساخت سیستم های تصفیه آب به روش اسمز معکوس (RO)

 

 

 

 

 

 

پکیج تصفیه فاضلاب